Behandlingsansvarsförsäkring

När du blir medlem ansluts du automatiskt till en Behandlingsansvarsförsäkring framtagen i samarbete med förbundet och vår försäkringsmäklare. Premieavgiften ingår i den årliga medlemsavgiften.

Behandlingsansvarsförsäkringen täcker felbehandlingar, felaktigt ordinerade mediciner, rättegångskostnader i samband med dessa och olycksfall på praktiken. Försäkringen är personlig och följer med dig oavsett var du arbetar inom Norden.

Olycksfall som kan inträffa i er praktik, till exempel skada i väntrummet där kunden faller av stolen eller halkar, ingår i ansvarsförsäkringen även om skadeståndsskyldighet enligt Skadeståndslagen (SKL) inte anses föreligga.

Om du reser utanför Norden så har vi EU/EES tillägg. Den kostar 280 kr per år. Gäller för alla euro-länder + Norge, Island och Liechtenstein.

Premieavgift

700 kr per år , 800 kr för djurterapeuter (ingår i medlemsavgiften)

Försäkringsbelopp per skadetillfälle

4 000 000 kr

Maximal ersättning

10 000 000 kr per år

Självrisk

7 % av basbeloppet  

1 basbelopp 46 500 kr 

Geografisk omfattning

Inom Norden, vid arbete på annan ort eller på annans klinik .

Mot tillägg kan man utöka försäkringen att gälla inom EU/EES.

Villkor i sammandrag

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och hjälper dig om någon kund anser att hon/han blivit skadad av din behandling.

Om en kund blir felbehandlad av den försäkrade kan ersättning enligt reglerna i Skadeståndslagen (SKL) utbetalas genom försäkringen.

  • Försäkringen kan betalas  fysiska skador vilka du vållat under behandlingen
  • Försäkringsavtalet innebär att ersättning kan betalas vid diagnosskador orsakade av ofullständig undersökning.
  • Vid skador föranledda av felaktig ordinerad medicin kan ersättning betalas genom denna försäkring
  • Försäkringen gäller ej för skador orsakade av fel i själva produkten (såsom medicin, naturprodukter eller annat ämne) som ordinerats patienten (så kallad Produktansvar).

Vid dessa fall åtar sig Försäkringsgivaren att för din räkning:

  • Utreda om skadeståndsansvar föreligger.
  • Förhandla med den som kräver skadestånd.
  • Föra din talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som du åsamkats och som du inte kan få ut av motpart eller annan.
  • Betala det skadestånd som du är skyldig att betala enligt gällande skadeståndsrätt.
  • Försäkringen innebär också att försäkringsbolaget åtagit sig att efter gjord skadeanmälan objektivt utreda ersättningsfrågan samt att för försäkringstagarens räkning överta förhandlingar med den som begär ersättning och att föra försäkringstagarens talan vid eventuell rättegång och därvid även betala rättegångskostnaderna även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.

Fullständiga villkor erhålles på begäran. Kontakta kansliet.