Etiska regler

Den som valt som yrke att att ge sjuka människor hjälp har åtagit sig en ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja att följa de etiska riktlinjer som varit normgivande sedan lång tid.

En yrkesverksam terapeut, ansluten till KMR ska följa följande etiska regler.

  1. Terapeuten skall följa, för branschen tillämpliga lagar och förordningar.

  2. Terapeutens förhållande till sin patient får inte påverkas av livsåskådning, nationalitet, politisk åsikt eller samhällsställning.

  3. Terapeuten skall icke arbeta utanför sitt kompetensområde och skall icke underlåta att anlita annan medicinsk sakkunskap om han/hon vid undersökning eller behandling finner sådan erforderlig. Terapeuten skall tillmötesgå patientens rimliga önskemål om att rådfråga annan terapeut eller läkare.

  4. Terapeuten har tystnadsplikt.

  5. Terapeuten får icke påverkas av otillbörligt förvärvsbegär. Denna skall anpassa sitt arvode till prestationens art och omfattning.

  6. Terapeuten skall i intyg eller utlåtande endast uppge vad han/hon efter noggrann prövning anser sig kunna styrka.

  7. Terapeuten skall avhålla sig från oseriös marknadsföring.

  8. Terapeuten skall föra journal och tillse att den förvaras på ett för patienten betryggande sätt.