Stadgar

STADGAR GÄLLANDE KOMPLEMENTÄRMEDICINSKA RIKSFÖRBUNDET

§1 - Ändamål och verksamhet

Den ideella föreningen Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR) har som målsättning:

  • Att verka för komplementärmedicin inom Norden
  • Att sprida hälsoinformation
  • Att verka för komplettering av sjukvården med biologisk medicin och naturenliga behandlingsmetoder
  • Att verka för naturenlig, organisk-biologisk odling, utan användandet av gifter
  • Att verka för bättre miljö och bekämpa alla former av jord-, vatten- och luftföroreningar
  • Att verka för motion, sport och friluftsliv – som ett hjälpmedel till bättre hälsa
  • Att verka för fred, nordiskt samarbete, samförstånd, medborgerliga rättigheter och tolerans mellan individer, grupper och folk

Komplementärmedicinska Riksförbundet är partipolitiskt obunden.

§2 - Medlemskap

Envar som är villig att stödja föreningens syfte kan erhålla medlemskap.

§3 - Styrelse

Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande, sekreterare, och kassör, samt två till fyra styrelseledamöter.

§4 - Räkenskaper

Föreningens räkenskaper ska avslutas per 31 december varje år. Styrelse skall lämna till årsmötet en skriftlig berättelse över det gångna verksamhetsåret.

§5 - Årsmöte

Äger rum på tid och plats som bestämmes av styrelsen. Alla medlemmar som betalt stadgad avgift har rätt att närvara och yttra sig. Varje medlem som deltar i årsmötet har en röst.

§6 - Medlemsavgift

Fastställes på årsmötet.

§7 - Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras om 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmar röstar för förändring.

§8 - Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen måste dock fattas av två efter varandra anordnade årsmöten, som utlyses med minst 3 månaders intervall mellan årsmötena. Tillgångarna vid ev. upplösning skall överföras till annan förening/förbund med likartat syfte.